Bạn đang ở :   Tin tức-Sự kiện > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX

 

            Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Ngày 23/11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hội trường Ngọc Linh có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và một số HTX tiêu biểu.

Quanh cảnh toàn Hội nghị

Dự tại các điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng ban, HTX, tổ hợp tác tiêu biểu trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Báo cáo 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Để thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật hợp tác xã năm 2012. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đều đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành viên tham gia. Toàn tỉnh hiện có 195 Hợp tác xã, 210 tổ hợp tác với hơn 11 nghìn thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhìn chung, các hợp tác xã đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính và đảm bảo chế độ cho người lao động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã đã chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm với nhiều sản phẩm OCOP được công nhận. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời, phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng với các thành phần kinh tế khác trở thành động lực quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW còn một số hạn chế đã được chỉ ra qua ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu quyết liệt; việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; việc động viên, khích lệ, định hướng, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các Hợp tác xã chưa kịp thời. Phần lớn Hợp tác xã có quy mô nhỏ, phát triển không đồng đều giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; sản phẩm hàng hóa còn ít, chất lượng chưa cao, tính cạnh tranh thấp. Sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức kinh tế tập thể với nhau và với các loại hình kinh tế khác còn ít… Thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, hạn chế này, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như vị trí, vai trò của kinh tế tập thể mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX; các tham luận về những thành tựu và những vướng mắc trong phát triển HTX theo Luật HTX, đồng thời đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Để phát huy vai trò của kinh tế tập thể đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương: Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao nhận thức, ý thức và thống nhất hành động cho cả hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, phải đồng hành, hướng dẫn tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển Kinh tế xã hội ở địa phương, huy động nguồn vốn nội lực của HTX, vận động, huy động vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế vào phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn, tại các vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra về thi hành Luật HTX, các chính sách đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, huy động nguồn lực vào kinh tế tập thể, HTX.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, cà phê; xây dựng HTX gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Các HTX cần đầu tư, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ chính sách về tài chính, tín dụng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho HTX, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận có hiệu quả các chính sách, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để các HTX phát triển ổn định hoạt động và phát triển bền vững…

 “Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị, sở ngành liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh; thường xuyên sơ kết, tổng kết, báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo. Yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu và từng bước tháo gỡ khó khăn cho HTX trong thời gian tới…” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân

          Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và thi hành Luật Hợp tác xã, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW và Luật  HTX./.

      Phạm Ngoan

       
Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 24/11/2021 Lượt xem : 281
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết