Bạn đang ở :   Giới thiệu > Tổ chức bộ máy
    Đăng Nhập

 

   Đóng

TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kon Tum khóa V (nhiệm kỳ 2020 -2025) do Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Liên minh giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh được quy định tại điều 13 của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh HTX tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

          2. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2020 -2025) gồm chủ tịch, phó chủ tịch và một số ủy viên. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường vụ được quy định tại điều 15 của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh HTX tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

3. Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2020 -2025) gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch. Thường trực Liên minh HTX tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều 16 của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh HTX tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

4. Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Kon Tum khóa V (nhiệm kỳ 2020 -2025) do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kon Tum bầu ra, gồm có: 01 Chủ nhiệm; 02 ủy viên. Ủy ban Kiểm tra chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh về công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Chương V của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh HTX tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

5. Bộ máy cơ quan Liên minh HTX được tổ chức như sau

                                         5.1 Thường Trực

                                                     1. Chủ tịch: Nguyễn Lâm Cảnh 
                                                              Điện thoại: 02603.844079 

                                      Email: nlcanh.lmhtx@kontum.gov.vn

                                         2. Phó Chủ tịch: Hà Năm
                                                              Điện thoại: 
02603.864829

                                      Email: hanamkt10@gmail.com 

                                         5.2 Các Phòng chuyên môn:

                                         1. Phòng Tổ chức – Hành chính

                                Trưởng phòng: Võ Thị Kim Phú

                                      Điện thoại:  02603.864829

                                      Email: vtkphu.lmhtx@kontum.gov.vn

                                         2. Phòng Nghiệp vụ

                                             Trưởng phòng: Bùi Huy Cường (Giám đốc Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX tỉnh Kon Tum)

                                      Điện thoại: 02603.914977 

                                      Email: bhcuong.lmhtx@kontum.gov.vn

6. Danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Kon Tum Khoá V, Nhiệm kỳ 2020-2025 (Xem tại đây)

Thông báo

   Đóng
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG