Bạn đang ở :   Giới thiệu > Giới thiệu chung
    Đăng Nhập

 

   Đóng

CƠ QUAN LIÊN MINH HTX TỈNH KON TUM

       Liên minh HTX tỉnh Kon Tum là tổ chức kinh tế - xã hội, được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-UB, ngày 02 tháng 01 năm 1996 của UBND tỉnh Kon Tum “V/v thành lập Hội đồng Liên minh lâm thời các Hợp tác xã tỉnh Kon Tum” nay đổi tên là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum.

       Từ năm 1996 đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã tổ chức 5 kỳ Đại hội, đó là:

       - Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 1996 -2002 đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm 17 đồng chí, Bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu 01 Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh , 02 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

      - Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2002 -2007 đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm 19 đồng chí; Bầu ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Bầu 01 chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và 01 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí;

      - Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2008 -2013 đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm 21 đồng chí;  Bầu ban Thường  vụ gồm 7 đồng chí; Bầu 01 Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và 02 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Bầu Ủy ban kiểm tra 05 đồng chí;

      - Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018 (kéo dài đến 2020) đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Bầu  01 Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh , 02 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.

       - Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Bầu 01 Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, 01 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.

       Liên minh HTX tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh; Hoạt động theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam, điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Kon Tum. 

      Liên minh HTX tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài khoản riêng. 

 

Trụ sở Liên minh Liên minh HTX tỉnh

Địa chỉ: 72A Bà Triệu - Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

                              Điện thoại: 0603 864 829 Fax: 0603 864 829

Email:lmhtxkt@gmail.com

Thông báo

   Đóng
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG

Banner phải

   Đóng