Bạn đang ở :   Giới thiệu > Chức năng - nhiệm vụ
    Đăng Nhập

              CHỨC NĂNG

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

2. Tuyên truyền, vận động phát triển Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp hợp tác xã;

3. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của Hợp tác xã , Liên hiệp HTX  

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

6. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế Tổ hợp tác, Hợp tác xã và Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan.

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học- công nghệ, thông tin tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

6. Tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu đi đào tạo đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các Hợp tác xã và các thành viên khác.

7. Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố. Rà soát củng cố tổ chức, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Tham gia kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với khu vực kinh tế tập thể và các thành viên.

8. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh HTX và hỗ trợ thành viên.

9. Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác xã với các tổ chức ở các nước. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ; các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định hiện hành.

10. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh KonTum giao.

Thông báo

   Đóng
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG