Bạn đang ở :   Chủ trương chính sách > Trung ương
    Đăng Nhập

 

   Đóng

 

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 20-NQ/TW 16/6/2022 Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 
Số: 06/2022/QH15 15/6/2022 Luật Thi đua, Khen thưởng
Số: 3494/BKHĐT-HTX 30/5/2022 Công văn lấy ý kiến về Dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa dổi)
Số: 1318/QĐ-TTg 22/7/2021 Quyết định số: 1318/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Số: 1328/QĐ-TTg 23/7/2021 Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 638/UBDT-CSDT

 27/5/2021 638/UBDT-CSDT, ngày 27/5/2021 của Ủy Ban dân tộc về việc trả lời đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

2261/QĐ-TTg

15/12/2014  Quyết định 2261/QĐ-TTG ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
23/2012/QH13  20/11/2012 Luật Hợp tác xã năm 2012
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013  Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
03/2014/TT-BKHĐT 26/05/2014  Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã
24TB/VPCP 29/01/2016  Thông báo 24/VPCP ngày 29/01/2016 của Văn phòng Chính phủ ngày 29/01/2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về kết quả triển khai Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
1980/QĐ-TTg  17/10/2016  Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 105/QĐ-TTg  24/01/2017  Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về công nhân Điều lệ LMHTXVN

 23/2017/QĐ-TTg

 22/6/2017  Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và ban hành Quỹ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

 340/2016/TT-BTC  29/12/2016  Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020.

15/2016/TT-BNNPTNT

10/6/2016

Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

     
107/2017/NĐ-CP 15/9/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

24/2017/TT-BTC 28/03/2017

Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp HTX

45/QĐ-TTg 12/01/2017

Quyết định số ​45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 về việc Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

585/TB-VPCP

19/12/2017

Thông báo 585/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

461/QĐ-TTg 27/4/2018 Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
31/2018/TT-BTC 30/3/2018 Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, Liên hiệp HTX giải thể, phá sản
276/TB-VPCP 03/08/2018 Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 03/08/2018 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số để xuất, kiến nghị trong thời gian tới
98/2018/NĐ-CP 5/7/2018 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
336/TB-VPCP 4/9/2018 Thông báo 336/TB-VPCP ngày 4/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
57/2018/NĐ-CP 17/4/2018 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
14/2018/TT-NHNN 29/5/2018

Thông tư số 14/2018/TT-NHNN ngày 29/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

23/2018/TT-NHNN 14/9/2018

Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản Quỹ tín dụng nhân dân.

07/2019/TT-BKHĐT 08/4/2019

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

1490/QĐ-BKHĐT 01/10/2019

Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ hợp tác

01/2020/TT-BKHĐT

19/02/2020

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX.

1804/QĐ-TTg

13/11/2020

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025

45/2021/NĐ-CP

31/03/2021 

Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.