Bạn đang ở :   Chủ trương chính sách > Tỉnh Kon Tum
    Đăng Nhập

 

   Đóng
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
 Số 41-CTr/TU 07/10/2022   Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

559/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2020-2025

 269/QĐ-UBND

    25/03/2016 

 Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum

 88/QĐ-BCĐ

20/6/2016 

Quyết định số 88/QĐ-BCĐ ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum

 181/QĐ-UBND

01/03/2016 

Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 01/03/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Kon Tum

1204/QĐ-UBND  

12/10/2016 

Quyết định 1204/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Kon Tum

                          1647/KH-UBND      

                         21/07/2016          

Kế hoạch số 1647/KH-UBND ngày 21/07/2016 của UBND tỉnh V/v ban hành KH thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg , ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã

195/BC-UBND

10/10/2016

Báo cáo 195/BC-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về báo cáo 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

 414/QĐ-UBND

17/5/2017

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

2533/KH-UBND

18/9/2017

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

2694/KH-UBND

06/10/2017

Kế hoạch số 2694/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1194/QĐ-UBND 07/11/2017 Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Kon Tum.
39/QĐ-UBND 12/01/2018 Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

362/TB-UBND

9/02/2018

Thông báo số 362/TB-UBND ngày 09/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết tình hình hoạt động của BCĐ phát triển KTTT năm 2017

618/UBND-KT 16/3/2018 Văn bản số 618/UBND-KT ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
527/UBND-KT 5/3/2018 Văn bản 527/UBND-KT ngày 5/3/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/KH-BCĐ 04/5/2018

Kế hoạch 07/KH-BCĐ ngày 04/5/2018 của Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh về kế hoạch tổ chức hội thảo “vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới”.

1920/KH-UBND 17/7/2018 Kế hoạch số 1920/KH-UBND ngày 17/7/2018 về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
02/TTKC-KH 31/7/2018 Văn bản số 02/TTKC-KH ngày 31/7/2018 của Trung tâm Khuyến nông - Xúc tiến thương mại và Tư vấn Công nghiệp Sở Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019  
1916/KH-UBND 17/7/2018 Kế hoạch số 1916/KH-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX Nông nghiệp  
2255/KH-UBND 13/8/2018 Kế hoạch số 2255/KH-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019  
3419/KH-UBND 05/12/2018 Kế hoạch số 3419 ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về phát triển HTX nông nghiệp và Liên hiệp HTX nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
1466/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  
344/UBND-KTTH 14/02/2019 Công văn số 344/UBND-KTTH ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020  

167/QĐ-UBND

19/02/2019

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách các HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

765/VP-KTTH

29/03/2019

Văn bản số 765/VP-KTTH ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh về các giải pháp phát triển  kinh tế hợp tác, HTX năm 2019

 
952/SCT-KH

11/7/2019

Văn bản số 952/SCT-KH ngày 11/7/2019 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020

 
06/NQ-HĐND 18/7/2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   

 

 1109/UBND-KTTH

 05/4/2020

Văn bản 1109/UBND-KTTH ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trong khu vực KTTT, HTX

 

1120/VP-TTHCC

21/4/2020

Văn bản số 1120/VP-TTHCC ngày 21/4/2020 của văn phòng UBND tỉnh về thông báo danh mục sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

 

192/KTU-THNSKSNB

12/5/2020

Văn bản 192/KTU-THNSKSNB ngày 12/5/2020 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum về việc đề nghị phối hợp thông tin về chính sách hỗ trợ của ngân hàng đối với tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19